ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

1.1 Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Adatkezelő: Miskolci Patyolat Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 5.
Levelezési cím: 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 5.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/fax: (46) 506-297
Honlap: http://www.miskolcipatyolat.hu

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

A Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései alapján készült.
2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása a honlap látogatói számára
• A társaság bemutatása
• A társaság elérhetőségének feltüntetése
• A társaság által kínált szolgáltatások bemutatása
• Kapcsolattartás az érdeklődő személyekkel

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
– Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
Az érinett a honlapra történő látogatása során megadta az A) pont szerinti adatokat az adatkezelő számára.
A Kezelt adatok köre:

A) Honlapra történő látogatás esetén a kezelt adatok köre:

A meglátogatott oldal címe, dátum és idő, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a látogató által önkéntesen megadott egyéb adatok.

B) Szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén a kezelt adatok köre:

Név,
E-mail cím,
Érintett által küldött üzenet, általa az üzenetben megadott egyéb adatok (Pl.: telefonszám, másodlagos e-mail cím, lakcím, tartózkodási hely).

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye: A személyes adatok megadása az Érintett döntésén múlik, ha Érintett nem küldi el a szükséges adatokat, Adatkezelő nem tud kapcsolatot tartani Érintettel.
3. Érintettek köre
A http://www.miskolcipatyolat.hu weboldalt látogató felhasználók, érdeklődők, az általuk megadott kapcsolattartó személyek.
4. Gyermekek
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
5. Az adatkezelés időtartama
• Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig
• IP cím, 30 nap
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Jelen honlap üzemeltetését adatfeldolgozó végzi:
Dotroll Kft. Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hotline: Hétfőtől Péntekig: 6:00-tól 22:00-ig.
Adószám: 13962982-2-42
7. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt adatfeldolgozó kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő és adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
8. Automata döntéshozatal
Adatkezelő nem alkalmaz automata döntéshozatali rendszert.
9. Cookiek-ra vonatkozó rendelkezések
Adatkezelő nem alkalmaz a honlapon „cookie-t” ún. „sütiket”.
10. Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél:
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• kérheti személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását,
• tiltakozhat az adatkezelés ellen
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgálja a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is – és az adatokat zárolja. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
Amennyiben az Érintett a Szervezet által meghozott döntéssel nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

10.1 A tájékoztatás költsége
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
10.2 Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy a Szervezet mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
10.3 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.
11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.
12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.
13. Jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az érintetett tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.